Referenssit

Tällä sivulla julkaisemme tuotteisiimme viittavia diplomi- ja opinnäytetöitä, joihin olemme saaneet tekijöiden luvan.

Diplomityöt


Tekijä
Aihe/Tiivistelmä
Viderholm Jussi

Pienjännitesähköverkkojen mitoitusohjelmien vertailu

Asennusmääräykset SFS 6000 edellyttävät että oikosulkuvirrat, jännitteenalenemat ja suojalaitteiden poiskytkentäajat on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa. Tähän tarkoitukseen on nykyisin tarjolla monia erilaisia mitoitus- ja laskentaohjelmia, jotka helpottavat pienjänniteverkon mitoittamista. Jokaisella ohjelmalla on kuitenkin omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja tästä syystä jokainen ohjelma soveltuu eritavalla erilaisten verkkojen tutkimiseen.

Tässä työssä tutkitaan mitoitusohjelmien sopivuutta pienjänniteteollisuusverkon mitoittamiseen. Työssä mitoitetaan Vantaan Energian uuden jätevoimalaitoksen keskuksen J0BFC lähdöt käyttäen apuna OLS-Consult, ABB Doc 2.0, NePlan ja Schneider Ecodial mitoitusohjelmia. Ohjelmia arvioidaan niiden monipuolisuuden, käytettävyyden sekä dokumentointi ja projektin hallintaominaisuuksien mukaan. Lisäksi työssä tehdään lyhyt kartoitus muista markkinoilla käytössä olevista mitoitusohjelmista. Eri ohjelmilla saatuja mitoitustuloksia tutkitaan lyhyesti.

Lopuksi vertaillaan eri ohjelmien vahvuuksia ja heikkouksia ja näiden perusteella jokaisen ohjelman osalta käydään läpi, minkälaiseen projektiin ja laskentaan ohjelmat parhaiten sopisivat.

 Diplomityö 


Opinnäytetyöt


Tekijä
Aihe/Tiivistelmä
Lassila Matti

Järvenpään CHP-projekti: Kaapelien mitoitus

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kaapelien mitoitus Järvenpäähän rakennettavan lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitoksen pienjännitelaitteille. Kaapelit mitoitetaan standardien sekä projekprojektikohtaisten
vaatimusten mukaan.

Mitoitustaulukot tehdään suorille moottorikäytöille, taajuusmuuttajakäytöille sekä suorille sulakesyötöille. Syöttöjä mitoittaessa tarkastellaan sulakkeen ja kaapelin valinnan, jännitteen aleneman kuormitusvirralla, jännitteen aleneman moottorin käynnistyessä sekä oikosulkusuojauksen toimivuuden vaikutusta kaapelikokoon, suojalaitteisiin sekä kaapelin maksimipituuteen. Mitoituksista tehdään Excel-pohjaiset mitoitustaulukot ja lisäksi ne syötetään laitekohtaisesti tietokantaohjelmaan.

Työn tuloksena saadaan rakennettavalle voimalaitokselle mitoitustaulukot, joiden perusteella voidaan varmistua sähkölaitteiston kaapeloinnin toimivuudesta sekä turvallisuudesta. Lisäksi mitoitustuloksista koottua dokumentaatiota voidaan hyödyntää tai esittää tarvittaessa. Tämän opinnäytetyön pohjalta on myös tarkoitus laatia mitoitusohje, jota voidaan käyttää apuna tulevissa projekteissa.

 Opinnäytetyö 

Rautarinta Juha

AC/DC-piirien mitoitus sähköasematoimituksissa

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Akku- ja Mitoitus-ohjelmia sekä selvittää niiden soveltuvuutta sähköasemien apusähköjärjestelmien mitoitukseen. Ohjelmia käytettiin VEO Oy:n toimittaman 110/20 kV:n sähköaseman tasasähköpiirien mitoituksen tutkimiseen.

Työn alkuun on kerätty teoriaa etenkin sähköasemien tasasähköjärjestelmien mitoituksessa huomioon otettavista asioista ja standardeista. Lopussa käydään läpi ohjelmien käyttöä, ohjelman käyttämiä laskumenetelmiä ja kaavoja.

Työn lopputuloksena saatiin tietoa ohjelmien käytöstä, ominaisuuksista ja laskentamenetelmistä. Lisäksi saatiin perustietoa sähköasemien tasasähköpiirejä koskevista standardeista sekä yleisesti mitoituksessa huomioon otettavista asioista.

 Opinnäytetyö