Tuotteet

Ols-Consult Oy laatii Microsoft ®Excel ohjelmalle pohjautuvia sähköteknisiä laskentasovelluksia. Laskentasovellukseen liittyy olennaisena osana käyttöopas joka myös esittää laskennan perusteet.  Käytämme tuotteista yksinkertaisuuden vuoksi nimitystä "ohjelma".

Lähtökohtana ohjelmien laadinnassa olemme käyttäneet seuraavia periaatteita:

  • Käyttö tulee olla mahdollista tavanomaisella sähköteknisellä osaamisella.
  • Ohjelman tulee olla, avaamisen jälkeen, käyttövalmis tehtävän suorittamiseen. Koulutuksen tarve minimoidaan eivätkä ohjelmat näin ollen vaadi jatkuvaa käyttöä, vaan ne ovat käytettävissä myös pidempien taukojen jälkeen. Olemme erityisesti panostaneet ohjelmien käytännöllisyyteen ja käytettävyyteen.
  • Tavanomaisia verkko- ja komponenttiarvoja annetaan oletusarvoiksi. Lähtöarvojen saanti on usein suunnittelun alkuvaiheessa vaikeata. Ohjelmissa annettavien oletusarvoihin perustuen saadaan suunnittelun kannalta tärkeitä tuloksia vaikka päätöksiä kaikista yksityiskohdista ei ole tehty. Tätä ominaisuutta lisää taulukkolaskennan antama mahdollisuus haarukointiin.
  • Ohjelman mukana toimitetaan käyttöopas, joka käyttöohjeiden lisäksi sisältää selvityksen laskennan perusteista. Käyttöopas muodostaa näin myös lyhyen oppijakson laskettavasta aiheesta.
  • Ohjelmien kaavat ja laskentamenetelmät perustuvat sähkötekniikan peruskaavoihin ja IEC standardien mukaisiin laskentamenetelmiin. Poiskytkentäehtojen laskennassa on käytetty myös Ruotsalaisia standardeja SS 424 14 03 ja 05. Käyttöoppaissa kerrotaan aina kaikki laskennassa käytetyt kaavat ja standardit. Oikosulkuvirtojen laskentamenetelmät ovat IEC 60909 mukaisia. Ohjelmissa on soveltuvin osin käytetty myös asennus-standardia SFS 6000.

Yllä mainitut edellytykset johtavat siihen, että ohjelmien käyttöaluetta on rajattava. Ohjelmia tehdään rajattuihin tarkoituksiin, jolloin ohjelmien käytettävyys säilyy hyvänä. Tavallaan luomme työkalupakin, josta otetaan kulloinkin tarkoitukseen sopiva työkalu. Laskennan tarkkuudesta ei silti tarvitse tinkiä, kun käytettävissä on nykyaikainen taulukkolaskentaohjelma.

Ohjelmien kehitysvaiheista pidetään lokikirjaa. Testaukseen olemme käyttäneet esimerkkejä, jotka on laadittu NEPLAN-ohjelmalla (Neplan AG, 8700 KÜSNACHT-ZÜRICH, SWITZERLAND) ja toimittajien esitteitä sekä kirjallisuudessa esiintyviä esimerkkejä.

Mitoitus

Mitoitus ohjelma on sähkösuunnittelijan työkalu sähköverkon mitoitukseen. Ohjelmalla lasket nopeasti mitoitusarvot joita tarvitset suunnittelussa. SFS 6000 edellyttää että suojien toimivuus tarkistetaan jo suunnitteluvaiheessa.

 Lisätietoja 

Selektiivisyys

Selektiivisyys ohjelmalla tarkistetaan eri suojien välistä selektiivisyyttä ja määritetään suojien asetteluarvoja.

Selektiivisyys ohjelmalla voidaan luoda 26 erilaista käyrää logaritmi-logaritmi kaaviopohjalle. Ohjelman mukana toimitetaan myös erillinen Excel tiedosto johon voidaan tallentaa eri valmistajien laitteiden suojauskäyriä.

 Lisätietoja 

Koordinaatio

Koordinaatio ohjelmalla tarkistetaan pienjänniteverkon moottorilähdön kojeiden keskinäistä koordinaatiota.

Ohjelmassa on arvosivut moottoreille, sulakkeille, kontaktoreille, ja ylikuormitussuojille. Näille sivuille käyttäjä voi tallentaa eri valmistajien laitteiden koordinaatiotarkastelussa tarvittavia tietoja.

 Lisätietoja 

UPS-selektiivisyys

UPS-selektiivisyys ohjelmalla tarkastellaan UPS-verkon selektiivisyyttä ja käyttöoppaan avulla selvitetään verkon rakennetta ja mitoituksen kulkua.

UPS-verkon mitoitukseen tarvitaan lisäksi Mitoitus ohjelma tai U-alenema-sarja ja VM-pituus ohjelmat.

 Lisätietoja 

Akku

Akku ohjelmalla lasketaan akuilla syötettyjä tasajännite jakeluverkkoja.

 Lisätietoja 

Vikavirrat

Vikavirrat ohjelmalla lasketaan säteisen pienjänniteverkon oikosulkuvirtoja. Tuloksia käytetään virtapiirien komponenttien (kiskosillat, katkaisijat, keskukset jne.) mitoitusarvoina ja suojareleiden asetteluarvojen määrittelyyn.

Vikavirrat (oikosulkuvirrat) lasketaan IEC 60909 mukaisilla menetelmillä.

 Lisätietoja 

Generaattori vikavirrat

Generaattori vikavirrat ohjelmalla lasketaan muuntajalla, generaattorilla, kahdella muuntajalla tai generaattorilla ja muuntajalla syötetyn pienjänniteverkon oikosulkuvirtoja. 

Vikavirrat (oikosulkuvirrat) lasketaan IEC 60909 mukaisilla menetelmillä.

 Lisätietoja 

U-alenema-sarja

U-alenema-sarja ohjelmalla lasketaan johdon jännitteen alenema 3- tai 1-vaiheisessa vaihtojänniteverkossa tai tasajänniteverkossa.

Sarja nimitys tulee siitä että ohjelmalla voidaan laskea taulukkomuodossa samanaikaisesti useiden johtojen (keskuslähtöjen) jännitteen alenema.

 Lisätietoja 

Moottorin U-alenema

Moottorin U-alenema ohjelmalla lasketaan moottorin käynnistyksessä syntyvä jännitteen alenema.

 Lisätietoja 

Pituus-sarja

Pituus-sarja ohjelmalla tarkistetaan poiskytkentäehtojen toteutumista. Ohjelma laskee piirin pienimmän vikavirran joten poiskytkentäehtojen täyttyminen voidaan tarkistaa millä tahansa suojalla kun laukaisuvirta / aika tunnetaan.

Ohjelmassa on sarjasivu jolla voidaan tarkistaa useamman lähdön maksimi kaapelipituus niin että poiskytkentäehdot täyttyy.

 Lisätietoja 

VM-pituus

VM-pituus ohjelma on jaettu kahteen työkirjaan. Välimuuntaja- pituus jossa on päämuuntajan kanssa sarjassa yksi välimuuntaja ja 2Välimuuntaja-pituus jossa on kaksi välimuuntajaa.

Ohjelma laskee piirin pienimmän vikavirran joten poiskytkentäehtojen täyttyminen voidaan tarkistaa millä tahansa suojalla kun laukaisuvirta / aika tunnetaan.

 Lisätietoja 

Johdon terminen oikosulkukestoisuus

Johdon terminen oikosulkukestoisuus ohjelmalla lasketaan johtimien, konsentristen johtimien, vaippojen ja armeerauksien lyhytaikaista virtakestävyyttä (termistä oikosulkukestävyyttä).

 Lisätietoja 

Johdon kuormitettavuus

Johdon kuormitettavuus ohjelmalla määritetään johdolle sallittu kuormitusvirta Iz eri asennusolosuhteissa. Lisäksi ohjelmassa on osio jolla voidaan mitoittaa kaapelin Iz vaihtelevalla kuormituksella.

 Lisätietoja 

Sulake ylikuormitus-suojana

Suomessa käytetään yleisesti sulaketta johdon ainoana suojana. Silloin tulee sulakkeen myös suojata johto ylikuormitukselta. Sulake on halpa, nopea ja luetettava oikosulkusuoja. Ylikuormitus-suojana sulakkeen ominaisuudet eivät ole yhtä hyviä. Esimerkiksi 50 A sulake sallii (sulamiskäyrän ylärajalla) 1 tunnin ajan "ylikuormaa" 80 A laukeamatta. Johto tulee mitoittaa huomioiden tämä virta.

 Lisätietoja