Artikkelit

Ohjelmien laatimisen yhteydessä ja käyttäjiltä saamamme palautteen perusteella olemme kirjoittaneet faktaa ja osittain myös mielipiteitä erilaisista sähköteknisistä kysymyksistä.

Ols-Consult ei vastaa aineiston sisällön oikeellisuudesta tai aineiston käytöstä millään tavoin.

Muuntamon PE johdot

Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Kun muuntamon PEN ja PE johtoja kytketään, tulee aina varmistaa että vikavirroille on laskettavissa oleva tie syöttävän muuntajan tähtipisteeseen.

 Artikkeliin 

Dz ja Yz muuntajien vaikutus vikavirtalaskelmiin

Dz ja Yz kytkettyjen muuntajien käyttö jakeluverkoissa on suhteellisen harvinaista, mutta pieniä Dzn ja Yzn muuntajia (16..32 kVA) käytetään maaseutujakeluissa. Artikkelissa selvitetään muuntajien nollareaktanssin suuruus ja vikavirtojen jakautuminen ensiöpuolen vaiheissa toisiopuolen vioissa.

 Artikkeliin 

IT vai TN 690 V jakeluverkossa

Suomen teollisuudessa käytetään sekä IT että TN järjestelmiä 690 V verkoissa. Artikkelissa kerrotaan verkko järjestelmien väliset edut ja haitat.

 Artikkeliin 

Johtimen sallitun loppulämpötilan vaikutus kaapelin kuormitettavuuteen

Mikäli PEX eristetty kaapeli asennetaan samalle hylylle PVC eristettyjen kaapelien kanssa, ei 90 °C mitoituslämpötilaa voida käyttää. Tällaisessa tapauksessa tulisi käyttää samaa lämpötilaa kuin PVC eristeisen kaapelin mitoituksessa on käytetty, eli useimmiten 70 °C. Artikkelissa käydään läpi miten PEX kaapelin kuormitus määräytyy kun sallittu lämpötila on 70 °C.

 Artikkeliin 

Kaapelin ulkopuolinen PE-johdin

PE-johdin on yleensä puolet vaihejohtimien poikkipinnasta. Määriteltäessä poiskytkentäehtojen toteutumista, oletamme että vikavirta kulkee vaihe ja PE johtimissa. Koska PE johdin on ”vain puolikas” vaihejohtimen poikkipinnasta tulee helposti ajatus kasvattaa PE johtimen poikkipintaa ulkopuolisella lisäjohtimella.

Vaihtovirtapiirissä on aina resistanssin lisäksi myös reaktanssia (induktanssia). Reaktanssi kasvaa kun johtimien etäisyys toisistaan kasvaa jolloin ei ole varmaa saavutetaanko haluttu tulos. Artikkelissa osoitetaan esimerkin ja kaavojen avulla miten impedanssi kasvaa kun käytetään ulkopuolista PE johdinta.

 Artikkeliin 

Kaapelipalo ja pienjänniteverkon mitoitukset

Oikein mitoitettu sähköverkko ei tavanomaisesti käytettynä aiheuta kaapelipaloa. Mikäli vikakohdan (oikosulkukohdan) läheisyydessä on palavaa materiaalia, on mahdollista että oikosulun kipinöinti sytyttää ympäristön.

Kaapelipaloa ajatellen tulee mitoituksissa aina pyrkiä mahdollisimman lyhyisiin laukaisuaikoihin. Ohjauskaapeleita tulisi asentaa maksimissaan kahteen kerrokseen hyllylle. Vaikka ohjauskaapelin kuormitusvirta on pieni, niin vikavirrat voivat nipun keskellä saavuttaa arvoja jotka sulattavat eristyksen ja mahdollistavat kaapelipalon. Artikkelissa luetellaan asioita jotka on hyvä huomioida suunnittelussa ja asennuksessa kaapelipaloa ajatellen.

 Artikkeliin 

Resistanssilämpötila ja jännitekerroin

SFS 6000 ei suoraan määritä mitä jännitekerrointa ja resistanssin lämpötilaa tulee käyttää kun lasketaan poiskytkentäehtoja. Artikkelissa käsitellään asiaa eri standardien lähtökohdista.

 Artikkeliin 

Syötön automaattinen poiskytkentä

Syötön automaattisen poiskytkennän ja/tai potentiaalitasauksen tulee rajoittaa kosketusjännitteen nousu sellaiseen arvoon ja aikaan, että siitä ei aiheudu haitallisia fysiologisia vaikutuksia henkilölle, joka koskettaa samanaikaisesti kosketeltavia johtavia osia (SFS 6000 413.1.1.1). Tämä edellyttää että maadoitusjärjestelmän toteutus sekä suojajohtimien ja suojalaitteiden ominaisuudet sovitetaan yhteen. Artikkelissa käsitellään poiskytkentäehtoja ja niiden laskemista.

 Artikkeliin 

Maakapeloinnin Iz SFS 6000 ja IEC 60364-5-52

Kun sallitaan molempien standardien käyttö, ovat SF 6000 ohjeistukset vähän puutteellisia. SFS 6000: ”Tässä julkaisussa maahan asennettujen kaapelien kuormitusarvoina on käytetty aikaisemmin Suomessa käytössä olleita arvoja. Myös standardin IEC60364-5-52 mukaisten arvojen käyttö on sallittua". Artikkelissa verrataan IEC ja SFS arvoja.

 Artikkeliin